Hyvinvointia tukevat toiminnan rakenteet

Hyvinvointia edistävän toiminnan rakentamisessa voi käyttää työkaluna ”hyvinvtoiminnan palikoita”. Yhteisön näkemystä voi tarkastella pala palalta, kuin kuvan taloa.

Vaikka toiminnan rakenteet olisivat hyvinkin tarkoituksenmukaiset, on niitä hyvä säännöllisesti tarkastella toimijoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kuvan talo perustuu Lapinlahden Läteen toiminnasta tehdyille huomioille toiminnan keskeisistä kytköskohdista. Näistä huomioista olemme kiteyttäneet alla olevat toiminnan rakenteita koskevat kysymykset. Ehdotuksemme jatkopohdintaan ovat vastausvaihtoehtojen ”kyllä” ja ”ei” alla.

Perustuuko toiminta keskeisten henkilöiden säännölliselle neuvonpidolle?

Kyllä.

 • Arvioi asteikolla 1-10 kuinka paljon tapaamiset vaikuttavat käytännön toimintaan.
 • Miten voit lisätä tapaamisten vaikuttavuutta?

Ei.

 • Ketkä ovat keskeiset henkilöt toiminnassa?
 • Kuinka usein heidän olisi syytä tavata?

Onko toiminta sujuvaa?

Kyllä.

 • Ketä voit kiittää?
 • Mitä ovat sujuvuuden kannalta keskeiset tehtävät?

Ei.

 • Kuvittele, että aamulla herätessäsi huomaat, että toimintanne onkin linjakasta ja sujuvaa. Mikä on muuttunut?
 • Miten voit edistää tarvittavaa muutosta?

Tunnistatko henkilöt jotka huolehtivat toiminnan sujuvuudesta?

Kyllä.

 • Tuodaanko heidän huomionsa yhteiseen keskusteluun?
 • Mitkä ovat keskeiset toiminnot, joista toiminnan sujuvuus riippuu?
 • Miten voit kiittää toimijoita?

En.

 • Asteikolla 1-10, kuinka sujuvaa toimintanne on?
 • Mitkä ovat keskeiset toiminnot, joista toiminnan sujuvuus riippuu?
 • Mistä asioista ja keiden kesken pitäisi puhua enemmän, jotta toiminnan sujuvuus paranisi?

Huolehditaanko jatkuvasti prosessien kehittymisestä?

Kyllä.

 • Miten teette jatkuvan kehittymisenne näkyväksi itsellenne ja sidosryhmillenne?
 • Miten kokoatte tiedon siitä, minkälaiset ilmiöt ja niihin liittyvät haasteet ovat teille tällä hetkellä ajankohtaisia? Missä käsittelette huomioita?
 • Miten viette ne käytäntöön, toimintaan?

Ei.

 • Missä kohdin, millaisin menetelmin ja keiden toimesta toimintaa voisi arvioida?
 • Missä voisitte yhdessä koota tämän toimintanne hetken keskeiset ilmiöt ja niiden haasteet?

Onko tehtävät ja vastuut selkeät?

Kyllä.

 • Miten tehtävien sisältöjä ja vastuita päivitetään arjen keskellä?
 • Miten olette pitäneet huolta siitä, että oikeat ihmiset tietävät oikeat asiat oikeaan aikaan?
 • Onko tiedon saatavuutta mahdollista entisestään lisätä?

Ei.

 • Keiden kesken pitäisi sopia tehtävät ja vastuut?
 •  Miten yhteisö tietää mitä on sovittu?
 • Miten yhteistyökumppanit löytävät oikeat henkilöt?